OBI+ Brugerbetingelser og fortrolighedspolitik

1. Introduktion og acceptering af brugerbetingelser

1.1  OBI Plus ApS’s (“OBI+’s”) levering af hardwareproduktet og tjenesten (hver især defineret nedenfor) til dig via mobilapplikationen, hjemmesiden https://www.obiplus.com, samarbejdspartnere og andre kanaler, sker i overensstemmelse med disse brugerbetingelser. Ved at acceptere disse brugerbetingelser, benytte tjenesten og/eller hjemmesiden, accepterer du samtidig, at du har læst og forstået disse betingelser, og at du er bundet af disse brugerbetingelser. Hvis du ikke ønsker at være bundet af brugerbetingelser, skal du dermed udlade at benytte tjenesten og/eller hjemmesiden.
1.2  OBI+ forbeholder sig ret til løbende at ændre eller modificere dele af brugerbetingelserne. Sker dette, vil ændringerne fremgå af denne side ligesom datoen for seneste revidering vil fremgå af denne side. Alle ændringer træder tidligst i kraft 14 dage efter de er indskrevet i dokumentet. Dette gælder dog ikke ændringer, der medfører nye funktioner i tjenesterne eller ændringer lavet på baggrund af juridiske grundlag. Sådanne ændringer træder i kraft omgående efter at de er indført i dokumentet. Din fortsatte brug af tjenesten eller hardwaren efter ikrafttrædelsesdatoen anses som en accept af de ændrede brugerbetingelser.

2. Beskrivelse af Tjenesten

2.1  “Tjenesten” inkluderer: (: (a) hjemmesiden, (b) enhver specialservice tilbudt brugere såsom ”OBI+ Vehicle Care”, ”OBI+ Fleet”, og afledte tjenester, og (c) OBI+’s køretøjsinformation og relaterede tjenester, og (d) alle mobilapplikationer og anden software, data, rapporter, tekster, billeder, lyde, videoer og indhold, der er tilgængeligt igennem enhver af de ovenstående (samlet set benævnt som ”Indholdet”).
2.2  “Hardwaren” henviser til OBI+’s og samarbejdspartneres enheder, der kan forbindes til dit eller dit firmas køretøj i forbindelse med tjenesten. Enhver opdatering eller ny funktion, der bliver tilføjet til eller som forøger tjenesten eller hardwareproduktet er også underlagt disse betingelser; for at holde Softwaren opdateret, anses du for at acceptere, at OBI+ må tilføje sådanne opdateringer uden yderligere samtykke fra dig.

3. Generelle vilkår, Adgang og Brug af tjenesten og hardwaren

3.1  For at oprette en brugerkonto, skal du (i) være mindst 18 år gammel og (ii) være ejer/bruger af det køretøj, i hvilket hardwaren skal installeres.
3.2  Du får ret til at benytte tjenesten så længe du har en brugerkonto hos OBI+ og samarbejdspartnere, og accepterer at modtage informative notifikationer specificeret i disse brugerbetingelser og den tilhørende fortrolighedspolitik. Din ret til at benytte tjenesterne tilbudt af OBI+ og samarbejdspartnere fortsætter indtil du eller vi opsiger aftalen, jf. pkt. 10 i brugerbetingelserne.
3.3  Du må ikke: (a) give underlicens, videresælge, udleje, lease, overføre, tildele, timeshare, eller på anden kommerciel vis udnytte eller stille tjenesten til rådigheden for en tredjepart; (b) benytte tjenesten eller hardwaren i ulovlig sammenhæng (hvilket inkluderer men ikke begrænser sig til, brug i strid med enhver data-, fortroligheds- eller eksportkontrollovgivning) eller i enhver anden sammenhæng som forstyrrer eller modstrider integriteten eller præstationen af tjenesten, hardwareproduktet eller deres komponenter.
3.4  Enhver software som bliver gjort tilgængelig via OBI+ og samarbejdspartnere i forbindelse med tjenesten, såsom OBI+’s mobilapplikationer og enhver software indlejret i hardwarens software, indeholder fortrolig information og tilhører OBI+. Ifølge disse brugerbetingelser, giver OBI+ dig en personlig, uoverførlig, ikke-underlicenserbar og ikke-eksklusiv ret og licens til at benytte objektkoden af enhver software udelukkende til brug i forbindelse med tjenesten (med software indlejret udelukkende på hardwaren. Du må udelukkende bruge denne software på hardwaren og du må ikke (eller få en tredje part til at) kopiere, modificere, aflede til eget arbejde, konstruere omvendt, sammensætte omvendt eller på anden vis forsøge at opdage enhver kildekode, sælge, tildele, give underlicens eller på anden vis overføre enhver ret i enhver Software. Ved at accepterer disse betingelser, accepterer du, at du ikke er berettiget til at opnå adgang til tjenesten på andre måder end igennem den grænseflade, som er gjort tilgængelig af OBI+ og samarbejdspartnere.

4. Registrering, Brugernavn og Adgangskode

4.1  Som led i registreringsprocessen vil du blandet andet blive bedt om at angive din e-mailadresse samt vælge en adgangskode. Du er ansvarlig for fortroligheden og brugen af din adgangskode, og du skal logge af kontoen efter brug. Din adgangskode er personlig og må ikke bruges af tredjemand. Hvis du har mistanke om, at din adgangskode bliver misbrugt, skal du øjeblikkeligt meddele dette til OBI+ eller samarbejdspartnere og samtidig ændre din adgangskode.
4.2  Hvis vi har grund til at tro, at din adgangskode er blevet videregivet eller på anden måde misbrugt af uautoriserede personer, har OBI+ ret til øjeblikkeligt at lukke din brugerkonto.
4.3  OBI+ og samarbejdspartnere kan til enhver tid kræve, at du ændrer din adgangskode. Ændringerne skal ske øjeblikkeligt og kan forårsage midlertidige forstyrrelser, når du bruger tjenesten.
4.4  OBI+ og samarbejdspartnere forbeholder sig retten til at få adgang til din brugerkonto for at kunne svare på dine anmodninger om teknisk support. Ved at sende dit indhold på eller igennem tjenesten, giver du hermed OBI+ og samarbejdspartnere en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, bestandig, uigenkaldelig, royaltyfri, fuld betalt, underlicenserbar og overførbar licens til at benytte, modificere, reproducere, uddele, udstille, udgive og udføre dit indhold i forbindelse med tjenesten. For mere information omkring vores brug af data indsamlet af vores hardware og tjeneste, læs vores fortrolighedspolitik.

5. Immaterielle Rettigheder

5.1  Alle immaterielle rettigheder til tjenesten og materiale i tjenesten, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, software, varemærker, logoer og domænenavne er ejet af OBI+ eller samarbejdspartnere. Der er intet i brugerbetingelserne, der giver dig ret til at bruge sådanne immaterielle rettigheder.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1  Tjenesten stilles til rådighed, som den ”er og forefindes”. OBI+ og samarbejdspartnere fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver garanti, uanset om garantien er udtrykkelig, stiltiende eller lovpligtig, herunder garantier for egnethed til et bestemt formål, adkomst, ikke-krænkelser, og at oplysninger indhentet via applikationen er korrekte, fuldstændige eller pålidelige. OBI+ og samarbejdspartnere kan hverken gøres ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab i forbindelse med anvendelse eller indhold af tjenesten, data knyttet dertil, hjemmesiderne eller nogen anden service eller leverance fra OBI+ og samarbejdspartnere, og OBI+ og samarbejdspartnere kan således aldrig hæfte for tab, hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, brugstab, tab af data eller andre indirekte tab eller følgeskader.

7. Cookies

7.1  OBI+ og/eller samarbejdspartnere lagrer en cookie på den enhed, som du bruger til at tilgå hjemmesiden med henblik på at give dig en målrettet brugeroplevelse.

8. Applikationens tilgængelighed

8.1  OBI+ og samarbejdspartnere kan ikke garantere en uforstyrret adgang til applikationen. Hvis du oplever problemer, når du bruger tjenesten eller et download link, der ikke virker, bedes du kontakte os på hello@obiplus.com.

9. Betaling

9.1  Ved brug af tjenesten, hardwaren eller en del heraf er du forpligtet til at vælge en betalingsplan eller betale på én gang. Du indestår for betalingerne overfor OBI+ og/eller samarbejdspartnere. Du skal straks opdatere din kontoinformation ved enhver ændring. Du accepterer at betale OBI+ og/eller samarbejdspartnere den aftalte sum fra betalingsplanen i overensstemmelse med dennes vilkår og disse brugerbetingelser. Hvis din betalingsplan involverer abonnementsbetalinger, tillader du OBI+ og/eller samarbejdspartnere at fakturere dig via et betalingsinstrument på en periodisk basis i overensstemmelse med de vilkår for den gældende betalingsplan, indtil du opsiger din konto.
9.2  Du er enig om, at der ved for sen betaling påløber renter efter rentelovens § 5 til betaling sker.
9.3  Hvis du undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra OBI+ og/eller samarbejdspartnere, har OBI+ og samarbejdspartnere ud over rente efter pkt 9.2 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

10. Opsigelse

10.1  Aftalen kan opsiges af du uden begrundelse med 30 dages skriftligt varsel til OBI+ og samarbejdspartnere.
10.2  En opsigelse er ikke bindende før OBI+ og samarbejdspartnere har sent en skriftlig bekræftelse til dig, hvori opsigelsen bekræftes.
10.3  Ved opsigelse af aftalen uanset grundlag, vil du aldrig være berettiget nogen form for kompensation. Du fralægger sig enhver ret til kompensation.
10.4  Hvis aftalen imellem OBI+ og samarbejdspartnere ophører, eksempelvis med ikke begrænset til konkurs, misligholdelse eller lign. er aftalen mellem brugeren og OBI+ fortsat gyldig.

11. Lovvalg og værneting

11.1  Uden at det berører andre bestemmelser af brugerbetingelserne, skal du benytte tjenesten i overensstemmelse med de fra tid til anden gældende nationale og internationale love og regler. OBI+ og samarbejdspartnere kan ikke holdes ansvarlig, hvis du ikke overholder de gældende love og reguleringer.
11.2  Du accepterer, at disse brugerbetingelser er en kontrakt mellem dig, OBI+ og samarbejdspartnere, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet hverken af dig eller af OBI+ og samarbejdspartnere, og det du er forpligtet til at følge disse ved brug af tjenesten og hardwaren og erstatter enhver tidligere aftale imellem dig og OBI+ og samarbejdspartnere relateret til emnet heraf. Hvis du bruger tjenesten på vegne af en virksomhed/selskab, accepterer du aftalen på vegne af virksomheden/selskabet disse betingelser.
11.3  Ved tvist mellem parterne er parterne enige om, at Dansk ret skal finde anvendelse, og at Retten i Aalborg skal anses som rette værneting.

12. Kontaktoplysninger

12.1  Venligst kontakt os på hello@obiplus.com for at rapportere eventuelle overtrædelser af disse brugerbetingelser eller for at stille spørgsmål vedrørende brugerbetingelserne, tjenesten, eller hardwaren.

Fortrolighedspolitik

13. Lovvalg og værneting

13.1  Det er din data. Det er vores job at tage os af det. Den data, der bliver dannet, når du kører, er i sikkerhed på vores værtsservere men kan frit undersøges, downloades og benyttes af dig. Du opnår adgang til dine data igennem en OBI+ applikation. Du kan når som helst ophøre med at bruge OBI+ tjenester og anmode os om at slette dine data fra vores servere permanent.
13.2  Du bestemmer hvem der skal have adgang til din data. Du kan give adgang til din data til tredjeparts apps og tjenester, som f.eks. OBI+ Vehicle Care tjenesten til autoværksteder. En simpel dialog lader dig vide hvilke data de anmoder om adgang til, og lader dig bestemmer om du vil dele det eller ej. OBI+ vil aldrig sælge eller dele dine personligt identificerbare oplysninger, såsom navn, hvor du kører eller VIN. Såfremt det offentlige anmoder om udlevering af data, vil OBI+ straks underrette dig herom og i videst muligt omfang beskytte dine data.
13.3  OBI+ anonymiserer data og anvender dem til statistiske undersøgelser. OBI+ er berettiget til at bruge aggregeret, anonymiseret data i statistiske undersøgelser omkring eksempelvis kørselsmønstre og køretøjernes ydeevne. OBI+ er berettiget til at lave og sælge industrirapporter, omkring eksempelvis de mest normale motorproblemer ved forskellige bilmærker, antallet af internetforbundne biler per region og lign. Disse rapporter er baseret på aggregeret og anonymiseret data – og vil aldrig indeholde personligt identificerbar information.

14. Introduktion

14.1  Det er vigtigt for OBI Plus ApS (OBI+), at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har OBI+ udarbejdet denne fortrolighedspolitik, der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du opfordres til at læse fortrolighedspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og accepteret fortrolighedspolitikken, når du tilmelder dig OBI+’s tjenester igennem OBI+’s mobilapplikationer eller via dit foretrukne værksted. ”Du” er ejeren og/eller den person, der har den primære rådighed over bilen, hvori OBI+ hardwareproduktet monteres.
14.2  Ved ændringer i fortrolighedspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter, og du vil samtidig blive bedt om at gennemgå og acceptere de ændrede vilkår. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige er OBI Plus ApS, Industrivej 28A, DK-9490 Pandrup, Denmark, CVR: 38432370, e-mail: hello@obiplus.com.

15. Registrering af oplysninger

15.1  Ved benyttelse af vores tjenester, får brugere adgang til information omkring brugen og funktionerne af deres køretøj til at forbedre køreoplevelsen og køretøjets ydeevne. Vores tjenester (”tjenester”) er aktiveret igennem en hardware enhed, som tilsluttes køretøjets egen (”hardware”), smartphone eller web app (”applikation”) og vores hjemmeside. Ved brug af hardwaren, applikationerne, og vores hjemmeside giver du os adgang til at indsamle følgende oplysninger/data:
15.1.1  Stamoplysninger
Når du tilmelder dig OBI+’s tjenester, registreres der følgende stamoplysninger om dig:
- Navn
- E-mailadresse
- Telefonnummer
- Dit foretrukne værksted
- IP-adresse
Du opfordres til at kontrollere, at alle registrerede stamoplysninger er korrekte samt til at opdatere dem, når det bliver aktuelt. Hvis OBI+ bliver opmærksom på, at oplysninger om dig er forkerte eller vildledende, er OBI+ berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, så behandlingen sker på et korrekt grundlag.
15.1.2  Data fra køretøjet
Den hardware, der er blevet installeret i din bil, sørger for, at der løbende indsamles følgende data fra din bil:
- Tekniske data fra bilen
Informationer om fejl, status på systemer samt operations temperaturer og tryk i systemer.
- Køretøjets lokationsoplysninger
Vi indsamler oplysninger om lokationen på dit køretøj, herunder din rejse og den lokation, hvor dit køretøj er parkeret.
Gyroskop sensor data
Hardwaren indeholder et system, der genererer data om slutbrugernes kørselsvaner såsom hård accelerering, hård bremsning, træthedskørsel, osv.
15.1.3  Hjemmeside data
På OBI+’s hjemmeside benyttes ”cookies”. En cookie er et lille stykke information, som bliver lagret på din computer efter at have besøgt vores hjemmeside for at genkende de computere, der har været på besøg. Vores cookies hjælper os med at analysere brugen af vores tjenester og hjemmeside. Cookies kan også blive placeret af tredjeparts analytiske tjenester som vi bruger, såsom Google Analytics.

16. Brug af oplysninger

16.1  Generelt
16.1.1  Applikationen og den bagvedliggende cloud-infrastruktur etablerer kontakt mellem dig, din bil, OBI+ og dit foretrukne værksted. Venligst bemærk, at det ikke er muligt for OBI+ at levere denne tjeneste uden at registrere og behandle den nedenstående information.
16.1.2  Via applikationen kan du modtage information fra din bil om dens tilstand. Dit foretrukne værksted kan ligeledes se informationer omkring din bil. På baggrund af de tekniske data fra din bil kan dit foretrukne værksted hjælpe dig med at tage hånd om den med f.eks. service, vedligeholdelse og relevante muligheder og øvrige tilbud til dig vedrørende bilen. Du kan kommunikere nemt og digitalt med dit foretrukne værksted via applikationen.
16.1.3  Som en del af tjenesten vil du fra OBI+ og vores partnere modtage målrettede tilbud på, hvordan de kan hjælpe dig med at passe på din bil og andre bilrelevante tilbud tilpasset dine behov. Du vil gennem applikationen kunne vælge at dele udvalgte informationer om dig og din bil med OBI+ og eventuelle øvrige samarbejdspartnere for at kunne modtage tilbud tilpasset dine behov. Dine oplysninger vil kun blive delt med OBI+’s partnere, hvis du har givet et konkret samtykke til, at dine oplysninger deles. Inden du afgiver dit samtykke, vil du få oplyst, præcis hvilke informationer, du vælger at dele og med hvem. Vi deler ikke dine Personlige Oplysninger med nogen uden din eksplicitte tilladelse.
16.1.4  OBI+’s ingeniører og øvrige personale har overvåget adgang til din information, så vi kan give dig adgang til de forskellige tjenester, samt vi kan hjælpe dig, hvis du kontakter os for support.
16.2  Brug af Stamoplysninger: I forbindelse med brug af tjenesten, registrerer vi en række stamoplysninger om dig jf. pkt. 3.1.1. Oplysningerne anvendes til at matche data fra bilen med dig som bruger af bilen. Herigennem kan tjenesten og dit foretrukne værksted kontakte dig f.eks. med oplysninger om din bils tilstand.
16.3  Data fra køretøjet
- Tekniske data - Formål: Data fra bilens egne computersystemer, som viser bilens tilstand indsamles. Dataene opdeles i tre typer: Fejl-meddelelser, tilstand af bilens bruger-systemer (fx ”batteriniveauet er lavt”) samt driftsparametre i form af tryk- og temperaturmålinger. Alle signaler opsamles løbende i bilen, hvoraf de fleste sendes til OBI+ med faste intervaller. Vigtige notifikationer bliver sent med det samme til formål om at rette bilistens opmærksomhed mod en given situation så snart den opstår. De tekniske parametre opsamles for at give brugeren information om bilens tilstand samt muliggøre at brugerens foretrukne værksted kan rådgive brugeren på baggrund af teknisk information fra bilen.
- Bilens position - Formål: Opsamles løbende under kørsel for at vise bilbrugeren information om bilens position samt kørte ture. Dit foretrukne værksted kan få adgang til bilens position for at hjælpe dig når du har brug for det.
- Sensor data - Formål: Opsamles løbende under kørsel med henblik på at kunne rådgive bilbrugeren om mere effektiv og sikker kørsel via applikationen.
- Hjemmeside data – Formål: For at forbedre brugeroplevelsen, måle effektiviteten af de implementerede funktioner, og genskabe problemer som brugeren har oplevet.

17. Partnere

17.1  OBI+ samarbejder med andre virksomheder for at kunne give dig de bedste tilbud og den bedste funktionalitet. OBI+’s primære samarbejdspartnere er de foretrukne autoværksteder. Når du accepterer at modtage tilbud fra en af OBI+’s samarbejdspartnere, accepterer du samtidig, at data bearbejdet af OBI+ videregives til den pågældende samarbejdspartner.
17.2  Hvis du vælger at benytte dig af et tilbud fra en af OBI+’s samarbejdspartnere, indgår du i et direkte forhold med den pågældende samarbejdspartner, der vil have mulighed for selv at registrere de oplysninger, som du afgiver direkte til den pågældende samarbejdspartner

18. Indsigt og berigtigelse

18.1  Du har på ethvert tidspunkt ret til at rette henvendelse til OBI+ for at få oplyst, hvilke personoplysninger vedrørende dig, der behandles, ligesom du har ret til at få adgang til de pågældende oplysninger. Du har endvidere ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af OBI+ uden unødig forsinkelse.

19. Sletning af oplysninger

19.1  Hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt OBI+’s tjenester, kan du til enhver tid framelde dig via opsigelsesproceduren. Som en generel regel, hvis ikke andet er udspecificeret som i stk. 8.2, vil OBI+ som udgangspunkt slette alle personoplysninger om dig 30 dage efter, at du har frameldt dig OBI+’s tjenester.
19.2  OBI+ er herudover forpligtet til at slette dele af eller alle dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysningerne som beskrevet i brugerbetingelserne og fortrolighedspolitikken, f.eks. hvis du sælger bilen. Du trækker dit samtykke tilbage. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Oplysningerne er ukorrekte (5-1-d GDPR)

20. Indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

20.1  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse og/eller tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse og tilbagekalder dit samtykke, har OBI+ ikke længere ret til at behandle dine personoplysninger, og OBI+ vil herefter være forpligtet til at slette dine personoplysninger.
20.2  Hvis du ønsker at gøre indsigelse og/eller tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til OBI+ på e-mail: hello@obiplus.com . OBI+ er forpligtet til at reagere rettidigt og implementere din beslutning.
20.3  Hvis du er i tvivl om noget i forhold til stk. 8.2 med henblik til brug af din data, som ikke forefindes i denne aftale, har du ret til at indsende en klage til det regulerende organ.

21. Dataportabilitet

21.1  Du har til enhver tid ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til OBI+, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
21.2  Hvis det er teknisk muligt, har du ret til at få transmitteret dine personoplysninger direkte fra OBI+ til en anden dataansvarlig til en rimeligt forhandlet pris.

22. Sikkerhed

22.1  Sikkerhed er i vores kerne. Applikationen og den bagvedliggende cloud-infrastruktur er udviklet til at have et højt sikkerhedsniveau med fokus på beskyttelse af data. OBI+ tilser, at der etableres de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Således foregår transmission af data fra din bil via en krypteret sikker forbindelse og serverne, hvor dataet befinder sig er beskyttet med førende sikkerhedsforanstaltninger. Yderligere er personlig information og information om køretøjet separeret i forskellige databaser, som forbundet igennem unikke identifikatorer, for at begrænse skaden ved et potentielt brud. Endeligt administreres adgangen til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at kun få særligt betroede personer har adgang til data, og at deres aktiviteter altid monitoreres.
22.2  Data brud I det usandsynlige tilfælde af brud på data, værende internt eller eksternt (f.eks. uautoriseret adgang til vores server), skal OBI+ underrette all involverede parter indenfor 72 timer af tiden, hvor man blev bekendt med hændelsen som specificeret i 33-1 af GDPR.